Carglass® ile kariyer fırsatı yakalamak ister misiniz?

İş ve Staj başvuru formunu doldurarak bize iş ve staj başvurusunda bulunabilirsiniz. İşe alım sürecinde bize gönderdiğiniz bilgiler üzerinden değerlendirme yapılacaktır.


Özel Nitelikli Verilerimin İşlenmesi ve Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı

ADAY AÇIK RIZA METNİ

İş başvurusunda bulunduğum Oto Cam Tic. A.Ş. Şirketinin yayınlamış olduğu Kişisel Verilerin Korunması Politikasına uygun olarak hangi kişisel verilerimin işlenebileceği, işleme amaçları, kişisel verilerin ne şekilde toplanabileceği ve kişisel verilerin korunmasına yönelik diğer hususlar ile ilgili çalışanlar için Aday Aydınlatma Metni’ni okudum.

Şirketiniz ile aramdaki iş başvurusu ve değerlendirme süreci gereğince birtakım özel nitelikli kişisel verilerimin toplanması gerektiğini ve amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenebileceğini anladım.

Yine, işbu Açık Rıza Metni’ni onaylamam halinde toplanan kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, kişisel verileri yeterli korumaya sahip ve/veya korumayı taahhüt eden yabancı ülkelere aktarılabileceğini, Oto Cam Şirketinin verdiği hizmet kapsamında kişisel verilerimin Google Workspace, GCP (Google Cloud Platform), AWS (Amazon Web Services) sistemi üzerinden toplandığını, bu nedenle ve Şirketin kullanmakta olduğu sistem sunucularının (server) yurt dışında yer alması halinde kişisel verilerimin yasal mevzuata uygun olarak meşru menfaatler kapsamında işleneceğini, Oto Cam Şirketinin işbirliği içerisinde olduğu yurt dışında yerleşik Carglass Autoglass B.V., Belron International Limited ve Belron SA Group şirketlerine, yurt dışında bulunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına veya yurt dışına aktarılabileceğini anladım.

Aydınlatma Metni’ni, Özel Nitelikli Verilerimin İşlenmesi ve Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı Açık Rıza Metni’ni okudum, anladım ve onaylıyorum. KVKK’nun 9. Maddesi birinci fıkrası anlamında özel nitelikli/genel kişisel verilerimin Aydınlatma Metni, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Açık Rıza Metni’nde belirtildiği şekillerde ve amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olmak üzere işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum.

İşbu açık rızamı dilediğim zaman sonlandırabileceğimi, bu hususta tarafıma ait e-mail adresimden kisiselverilerim@carglass.com.tr adresine mail atabileceğimi veya ıslak imzamı taşıyan bir dilekçeyle bizzat başvurabileceğimi/kargoyla gönderebileceğimi veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla veya Kişisel Veri Koruma Kurulu tarafından öngörülen başkaca bir yöntemle) Şirket adresine iletebileceğimi anladım.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR

ADAY AYDINLATMA METNİ

Sayın Aday,

İşbu Aydınlatma Metni ile sizleri Oto Cam Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra Oto Cam olarak anılacaktır.) olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerinin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında Şirketimizce işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Şirketimizin https://www.carglass.com.tr adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

1. Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metninde yer alan;

Oto Cam tarafından kişisel verilerini ve şahsi bilgilerini kendi açık rızaları ile vermeyi kabul etmiş gerçek kişileri,

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Şirketimizin https://www.carglass.com.tr adresinde yer alan web sitesini
İfade eder.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

 • Oto Cam’ın ne tür kişisel veriler topladığını,
 • Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,
 • Oto Cam’ın işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,
 • Kişisel verilerinizin ne kadar süre saklanacağını açıklamaktadır.

Şirketimize yaptığınız başvuru uyarınca yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde Şirketimiz, söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde sınırlı ve ölçülü olarak, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, iş akdinin imzasından evvel, olumlu sonuçlanma halinde istihdamınız süresince ve/veya gerekli hallerde sonrasında sizlerden talep etmekte, KVKK’da sayılan sair şekillerde işlemekte, kanunen yetkili kurumlar ile gerektiğinde paylaşabilmekte, KVKK’nın öngördüğü şartlarda yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimizle aranızdaki iş ilişkiniz gereğinizce tarafımıza sağlanan ve işlenebilecek olan kişisel veriler aşağıdaki şekildedir:

Kimlik Verisi Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik no.
İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Sabıka kaydı, engel durumu/tanımı/yüzdesi, kan grubu, dernek/vakıf üyelikleri, sigara kullanımı.
Eğitim ve Deneyim Verisi Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işyeri bilgisi, son iş tanımı bilgisi, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik.
Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, video görüşmesi kayıtları, güvenlik gerekçesi halinde ses kayıtları ve kamera kayıtları
Diğer Askerlik tecili, sürücü belgesi bilgisi, hobiler, maaş beklentisi, referans kişilerin bilgileri ve Aday tarafından özgeçmiş ile teslim edilen her türlü bilgi ve belge.

Bu kişisel veriler Oto Cam Şirketimizde gerek yasal mevzuat uyarınca gerekse de iş yeri ve iş gereklerince, başvuru ve görüşmeler süresince adayların tanınması, uygun adayın istihdam edilebilmesi, referans kişileriyle vermiş olduğunuz bilgilerin teyit edilmesi, iş ilişkisi kurulması halinde iş akdi süresince geçmişe yönelik bilgi edinmek için özgeçmişlerinizin saklanması, tekliflerin iletilebilmesi, iş alım değerlendirmeleri sırasında adli süreç olması halinde yasal savunma hakkının kullanılması veya Şirketimizin meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında platformumuz veya diğer istihdam sağlama platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verileriniz, “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla, bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak iş akdinin imzasından evvel, olumlu sonuçlanma halinde istihdamınız süresince ve/veya gerekli hallerde sonrasında işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.

Şirketimizce, işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğümüz ve meşru menfaatimiz gereği işyeri binasını ziyaret etmeniz halinde, işyerinde yerleştirdiğimiz kameralar veya araçlar aracılığıyla görüntü ve ses kayıtlarınız Şirketimiz tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

3. Aktarım İzni

Oto Cam, söz konusu kişisel verilerinizi yalnızca; verilen açık rızaya istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere 6698 sayılı Kanunun 5/2-f bendinde öngörülen diğer hallerde, yasal mevzuat gerekleri doğrultusunda, şirket ortakları ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile yeterli önlemler alınmak kaydıyla faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, iş ortaklarımız ile amacına yönelik ve bununla sınırlı olarak paylaşabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerin korunması Oto Cam için önemlidir. Oto Cam, kişisel verilerinize yetkisiz erişim sağlanması veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı verilerinizin korunması için gerekli önlemleri almaktadır.

Oto Cam kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın, her türlü alanda gerçekleşebilecek saldırılar nedeniyle kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Oto Cam’ın herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamakta olup, Şirketimiz işbu durumu derhal tarafınıza ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirir.

5. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme,
 • eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme,
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. Maddesi kapsamında silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep etme,
 • aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini talep etme,
 • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınız bulunmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili kayıtlarınızı güncellemek ve/veya düzeltmek için ve sahip olduğunuz diğer haklarınızı kullanmak için ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçeyle Şirketimize, İnsan Kaynakları Departmanımıza ve/veya yöneticilerimize bizzat başvurabilir/kargoyla gönderebilir veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) şirket adresimize iletebilirsiniz.

6. Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Adaylar paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri bir dilekçeyle Şirketimize, İnsan Kaynakları Departmanımıza ve/veya yöneticilerimize iletebilirsiniz.

7. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu ‘Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/1-f maddesine göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 82. Maddesi ile Türk Ceza Kanununun 138. Maddesine göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilir. Şirketimiz nezdindeki aday başvuru sürecinizde gerekli olan bilgilerin tümü işlenmeye devam edecektir. Başvurunuzun sonlanması halinde kişisel verileriniz, Şirketimizin yasal hak ve sorumlulukları uyarınca yasaların gerektirdiği azami sürelerle saklanmaya devam edecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman silme ve vermiş olduğunuz onayı geri alma hakkınız bulunmaktadır.

8. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Oto Cam, işbu ‘Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman faaliyetlerin gerektirdiği ölçüde veya yasal açıdan gerekli olan değişiklikleri yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni ‘Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ nın “https://www.carglass.com.tr” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu ‘Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

İşbu Adaylar için Aydınlatma Metninin bütün hükümleri tarafımca bizzat okunmuş, tam olarak anlaşılmış ve onaylanmıştır.
İşlem Yapılıyor...

Lütfen sabırlı olun. Gönderilen bilgiler ve evrakların yüklenmesi biraz zaman alabilir.